شماره حسابها

 شماره حساب

0100218818003 بانک ملی

شماره کارت

6037-9914-4543-4966

-------------------------------------------

شماره حساب

9301-800-293887-1 بانک سامان

شماره کارت

6219-8610-2310-4879

کلیه حساب ها به نام سید حسن هاشمی میباشد