شماره حسابها

   شماره حساب

  0100218818003 بانک ملی

  شماره کارت

  6037-9914-4543-4966

  -------------------------------------------

  شماره حساب

  9301-800-293887-1 بانک سامان

  شماره کارت

  6219-8610-2310-4879

  کلیه حساب ها به نام سید حسن هاشمی میباشد