نرم افزار های اتحادیه های صنفی

  برترین ها
  نرم افزار های اتحادیه های صنفی


  نرم افزار اتحادیه اتاق اصناف پروانه کسب Software
  نرم افزار اتوماسیون اداری اتحادیه های صنفی هریس
  اجرا شده در اتحادی های دارای 50 عضو تا اتحادیه های دارای بیش از 20 هزار پرونده صنفی و نمایندگی در ته..
  نرم افزار اتحادیه اتاق اصناف پروانه کسب Software
  نرم افزار منطق اتحادیه ها
  با مجهز شدن اتحادیه های صنفی به رایانه و نیاز آنها به یك برنامه مدون برآن شدیم تا نرم افزاری را طراح..